Hội đồng Quản trị-Ông: Lê Tây

Ông: Lê Tây

  • Chủ tịch HĐQT
  • Tổng Giám Đốc

Hội đồng Quản trị-Ông: Phan Văn Ngoan

Ông: Phan Văn Ngoan

  • Thành viên HĐQT
  • Cố vấn cấp cao

Hội đồng Quản trị-Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  • Thành Viên HĐQT
  • Phó TGĐ Kinh Doanh

Hội đồng Quản trị-Ông: Hồ Hoàng Phúc

Ông: Hồ Hoàng Phúc

  • Thành Viên HĐQT
  • Giám Đốc Tài Chính