Giải pháp doanh nghiệp 4.0

Phần mềm quản lý dịch vụ

Phần mềm giúp quản lý các dịch vụ Bảo hành, Khách sạn, Thẩm mỹ viện,Công chứng, Du lịch,

Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Quản lý nhân sự, Tiến độ làm việc, Chi tiết dự án, Lương thưởng nhân viên, Thu chi, Khách hàng…

Phần mềm quản lý xây dựng

Phần mềm quản lý Tiến độ làm việc, Quản lý đầu tư, Xây dựng, Quản lý các dự án của công ty

Phần mềm quản lý giáo dục

Phần mềm giúp quản lý học viên, tối ưu nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất và nhân viên,