Giải pháp quản lý chuỗi Bệnh viện, chuỗi Phòng khám

  • Hỗ trợ thông tin chính xác và tức thời của Chuỗi Bệnh viện & Phòng Khám.
  • Kiểm soát được hiệu quả hoạt động của Chuỗi Bệnh viện & Phòng Khám.
  • Công cụ để định hướng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
  • Truy cập từ xa mọi thời điểm.