Giải pháp Xếp hàng thông minh (AI.QMS)

Giảm 48% thời gian chờ đợi của khách hàng

Tăng độ hài lòng và chỉ số trung thành của khách hàng

Không gian phục vụ

chuyên nghiệp

Tăng 45% hiệu suất làm việc của giao dịch viên

Kiểm soát chất lượng phục vụ theo thời gian thực